UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Ünnepi közgyűlés keretében iktatták be Zán Fábián Sándort és a zsinati tagokat

5/5

Szombaton tartották a beregszászi templomban a Kárpátaljai Református Egyházkerület ünnepi közgyűlését, Zán Fábián Sándor beiktatását. A bevonulás alatt a 134. zsoltár szólt Isten házában, a gyülekezetet, a meghívott vendégeket Taracközi Ferenc lelkipásztor köszöntötte. Az alkalmon részt vett Gulyás Gergely, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének apostoli köszöntője és imádsága után a BorzsaVári Művészeti Tehetséggondozó Hagyományőrző Civil Szervezet és a mezővári hittanos gyerekek szolgáltak. A magyar népviseletbe öltözött fiatalok megindító előadása után Balog Zoltán hirdette Isten igéjét. A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke köszönetét fejezte ki azért, hogy a kárpátaljai lelkészek a helyükön maradtak a nehéz idők ellenére is.

– Ez a hűség bizonyíték, amiért mindannyian hálásak lehetünk. Mi minden emberért imádkozunk, akit sérelem ért. Mindeközben pedig minket is megtérésre hív Isten igéje, és ezt a megtérésre hívó üzenetet kell kifelé is sugároznunk – mondta.

A közgyűlés határozatképességét Zán Fábián Sándor állapította meg, majd ismertette a napirendi pontokat.

Zán Fábián Sándor esküt tett, ezt követően a jelenlévő püspökök Isten gazdag áldását kérték a beiktatott püspökre.

A KRE új főgondnoka Danku Gábor lett. Köszöntőjében kihangsúlyozta, azt kéri az Úrtól, hogy nyissa meg a szemünket, hogy lássuk a teljes valóságot, és nyissa meg a szemünket azokra a lépésekre, amik ezek között a nehéz körülmények között is győzelmes életre visznek.

Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter köszöntő beszédében kiemelte, a magyar sors több mint egy évszázada nem azonos Magyarország sorsával. Ha az anyaországban béke van, attól még nem biztos, hogy minden magyar békében él. Ha az anyaországban senki nem szenved üldöztetést, attól még nem biztos, hogy magyaroknak nem jut üldöztetés osztályrészül.

– Amikor 2011-ben elfogadtuk Magyarország alaptörvényét, akkor világossá tettük, hogy minden magyar felelős minden magyarért, ezért történelmi szétszakítottságunk és szétszórattatásunk ellenére és miatt a mindenkori magyar államnak az egységes magyar nemzet elvét szem előtt tartva kell cselekednie

– fogalmazott a politikus.

Gulyás Gergely hozzátette, a háború kitörése miatt ma a magyar nemzet Kárpátalján élő tagjai vannak a legnehezebb helyzetben a világ magyarságát alkotó közösségek közül. Ezért a magyar kormány elkötelezettsége is erősebb, mint bármikor.

– Segítjük a kárpátaljai magyarságot és Kárpátalját, mindeközben támogatjuk Ukrajnát is, amely hősiesen védekezik az orosz agresszió ellen. Ma Ukrajna népe szenved, és a szenvedésben minden Ukrajnában élő nemzeti közösség osztozik. Éppen ezért büszkék vagyunk a kárpátaljai magyar intézményekre, amelyek a háború kezdete óta hatalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy a háborús térségből menekülőkről gondoskodjanak. Püspök úrnak is köszönjük azt az erőfeszítést, amelyet a kárpátaljai reformátusok erőn felül mutattak fel ezen a téren – jegyezte meg a miniszter.

A miniszter kihangsúlyozta, hosszú történelmünk megmutatta, hogy a keresztyén hit mélysége ezekben az időkben a megmaradás kulcsa. A hit áttöri az időzónákat, legyőzi a távolságot. Hinnünk kell abban, hogy itt, Kárpátalján is meg tudjuk menteni, a magyar életnek keretet adó közösségeket: a családokat, „a templomot és az iskolát”, a gyülekezeteket és a magyar nyelv színtereit, hogy túléljünk, megmaradjunk és gyarapodjunk.

Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke kifejtette, a továbbiakban is közösen, egymást segítve fognak együttműködni, függetlenül attól, hogy egyes kárpátaljai politikusok saját céljukat követik, s nem Ukrajna érdekeit tartják szem előtt. Kihangsúlyozta, valóban Magyarország az az ország, amely elsőként ismerte el Ukrajna függetlenségét, s ezért is köszönet illeti.

– Nehéz idők ezek mindenki számára. Kitartást, erőt és egészséget kívánok Zán Fábián Sándornak a következő időszakra a szolgálatához – zárta szavait a megyevezető.

Serge Fornerod a Svájci Protestáns Egyház képviseletében szólt a gyülekezethez, és tolmácsolta a nyugat-európai reformátusok üdvözletét és jókívánságait.

Zán Fábián Sándor püspök zárszavában elmondta, számára nagyon sokat jelent a napi ige, amit most a szószékről hallottunk. Különösen az a biztatás, ami így hangzik: „Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr…”

– Magunkra vonatkoztatva elmondhatjuk: ne félj, férgecske, maroknyi Kárpátalja… Ezért a régi és új feladat Isten igéjével bátorítani és biztatni az itthon maradtakat, az itt élő közösségeket.

A 2023-as év a reménység éve Kárpátalján. Reménységünk különböző tartalommal tarthat, és erősíthet meg bennünket. Számomra mégis a legfontosabb az Isten igéjére való hagyatkozás, mert a legrosszabb állapotban is van reménysége az embernek, az Istenben bízó, az igére hagyatkozó embernek. Nekünk itt, Kárpátalján minden felekezetnek és minden nemzetnek együtt kell Istenre hagyatkozva imádkozni azért, hogy újra megerősödjön a közösség

– fogalmazott, majd áldást kért az alkalomra, a megjelentekre.

Az ünnepség hitvalló énekünkkel és nemzeti imádságunk eléneklésével ért véget.

Hegedűs Csilla
A szerző felvételei

Facebook
Twitter