UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Római katolikus templomszentelés Palágykomorócon

5/5

Az ungvári járási Palágykomorócon sok évnyi várakozás, imádság után megvalósult a helyi római katolikus közösség álma: saját templomot kaptak. A öt évig tartó építési munkálatok után április 11-én szentelték fel a Szent József tiszteletére épült templomot, amely Schneidgen György tervei alapján, nagyrészt a magyar kormány támogatásával készült el.

A felszentelési ünnepség a templom bejárata előtt kezdődött, ahol az építők és a hívek nevében Barkaszi Tibor adta át a templomkulcsot Lucsok Péter Miklós megyéspüspöknek, aki azt Majnek Antal nyugalmazott püspökre, helyi lelkipásztorra bízta. Ezt követően ének kíséretében lépett a templomba a papság és a hívek sokasága. Az ünnepi szentmisét Lucsok Péter Miklós megyéspüspök celebrálta. A liturgia után a megyéspüspök megáldotta a vizet, majd meghintette vele a templom falait és a hívek közösségét. A mindenszentek litániájának eléneklése és a felszentelő imádság után a templomot betöltötte a tömjén illata, majd a megyéspüspök meggyújtotta az oltár gyertyáit, jelképesen a Feltámadt Krisztus fényébe borítva a templomot. Ezután megáldotta a templom harangját, melyet még Egry Ferenc öntött Kisgejőcön 1937-ben. Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke megköszönte a templom felépüléséhez nélkülözhetetlen atyai gondoskodást és támogatást, a híveknek és a támogatóknak a kétkezi munkát, az anyagi segítséget és a sok imádságot, amellyel végigkísérték az építés folyamatát.

– A mai templomszentelés a bizonyíték: az embereknek van igényük arra, hogy legyen hol összejönniük imádkozni és Istennel találkozni, hiszen a templom olyan épület, amelyet az Isten rendelt számunkra találkozási helyként.

E szentély e nehéz időkben reményt sugároz az itt élő embereknek. Ezentúl a hívek itt növekedhetnek a hitben, a világosságban és a szeretetben – fogalmazott a megyéspüspök.

Az ünnepségen jelen volt Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke is, aki elmondta, a palágykomoróci hívek a templom megépülése előtt a helyi görögkatolikus templomban tartották a miséket.

– Emlékszem arra, amikor Milan Sasik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye korábbi püspöke úgy rendelkezett, hogy mindenhol saját templomot építsenek a görögkatolikus hívek számára. Sokat egyeztettem vele, hiszen akkoriban mi 28 templomba engedtük be a görögkatolikusokat szolgálni. Az egyházmegyében mi is tartunk görögkatolikus templomban szentmiséket, így volt ez Palágykomorócon is. Az itt élő hívek szándéka azonban az volt, hogy legyen saját szentélyük, ahol bármikor megtarthatják a szertartásokat.

Így Schneidgen György tervei alapján, a magyar kormány jelentős anyagi támogatásával felépült a templom.

2022 tavaszán, amikor már álltak a falak és befejeződött a tetőszerkezet megépítése, arra gondoltunk, hogy ideiglenesen megáldjuk az épületet és a püspök úr engedélyével Petenko Miron atyával elkezdtünk itt miséket tartani, amelyet Isten áldásával a továbbiakban is folytathatok.

Majnek Antal elárulta, az építkezés kezdetekor csaknem 100 palágykomoróci római katolikus hívet számláltak. Ez a háború és a kivándorlás miatt ugyan csökkent, a szentmiséken manapság 30-40 ember vesz részt. Az újonnan megépült szentélybe 72 széket vásároltak, de az ünnepnapokon ez sokszor kevésnek bizonyulhat.

Az ünnepségen Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja Bacskai József főkonzul nevében köszöntötte a megjelenteket.

– Látva ezt a csodálatos templomot, nem lehet más érzése az ide belépő látogatónak és a híveknek, mint a hála a minden ható Isten előtt és hála mindazon nagyszerű híveknek, embereknek, akik létrehozták ezt a szentélyt, Isten házát – kezdte ünnepi beszédét a diplomata. – A több mint ezeréves keresztény Magyarország mindig is kiemelt hangsúlyt fektetett és fektet a Kárpát-medence és a kárpátaljai történelmi magyar egyházak támogatására. A magyar kormány 2021-ben fogadta el a Magyar Templom-felújítási Programot, melynek keretében megkezdődhettek a munkálatok szerte a Kárpát-medencében.

A magyar kormány 2021-ben és 2022-ben összességében közel 5,2 milliárd forintot fordított a határon túli magyar közösségek templomai, egyházi létesítményei felújítására.

Sajnos azonban a mostani ünnepi pillanatok alatt sem feledkezhetünk meg a 2022. február 24-én kitört háborúról, amely beárnyékolja és mindennap alakítja életünket. E nehéz időkben is igaz, és e mostani alkalom is jó példa arra, hogy ahol van tenniakarás és összefogás, ott a segítség sem marad el. Ezt a fantasztikus templomot is a helyiek és az anyaországiak jelentős anyagi erőforrásaiból, közösen építettük fel és adjuk tovább a következő nemzedékeknek, gyerekeinknek, unokáinknak.

Papp Ferenc hozzátette, egy egyházi közösség azzal teheti a legtöbbet a magyar nemzetért, nemzettársainkért, ha a legnagyobb bajban és veszélyben is ébren tartja a reményt, és megtanít reménységgel teli lélekkel, magyarul imádkozni, célokat kitűzni, összefogni és dolgozni.

– A mostani háborús helyzetben különösen fontossá vált az egyházak reményt, vigasztalást, Istenbe és a jövőbe vetett hitet adó szerepe. A magyar kormány, a magyar szervezetek és a főkonzulátus nevében szeretném megköszönni az egyházaknak azt a rengeteg segítséget, amit a humanitárius segélyek elosztása során nyújtottak és a mai napig nyújtanak. A magyar kormány és a magyar nép mélységesen elítéli az orosz agresszort és kiáll Ukrajna szuverenitása, területi integritása és a menekülő ukrán emberek mellett. Magyarország szomszédos országként közvetlenül érintett, ezért a fegyveres konfliktus mielőbbi lezárásában és a békében érdekelt. Szeretném itt is kifejezni, hogy a magyar kormány, a magyar társadalom szolidáris Ukrajna népével, és hatalmas összefogással segíti a menedéket kérőket nemcsak Magyarországon, hanem itt, Ukrajnában is. Magyarország története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre. Mi, magyar emberek hiszünk Magyarország és Ukrajna együttműködésében, a közös gazdasági sikerekben, a közös szellemi és anyagi értékek gyarapításában, a fejlődésben – egyszóval a jószomszédi kapcsolatokban vagyunk érdekeltek. Azt kívánom a gyülekezet minden tagjának, hogy gyakran töltsék meg ezt a gyönyörű templomot hittel, imádsággal, ebben a rendkívül nehéz időszakban adjon a Jóisten békét és biztonságot, sok erőt és egészséget – zárta szavait a diplomata.

Ezt követően Barkaszi Tibor, a Palágykomoróci Szent József Római Katolikus Templom kurátora ismertette a templom megépülésének folyamatát.

– Első lépésünk az volt, hogy a Palágykomoróci Községi Tanács elé terjesztettük a templom építésére vonatkozó kérésünket, amely pozitív elbírálásban részesült. 2018. május 29-én kezdtük el a munkálatokat: kutat fúrtunk, kimértük az épület alapját, majd júniusra elkészült az alapzat, melyet Majnek Antal atya megáldott. Mindezt a helyi hívek végezték el, majd 2019 tavaszán egy munkácsi brigád vette át tőlünk a munkát és fejezték be az építkezést. Emlékszem, amikor elkezdtük a tereprendezést és a kijelölt terület körbekerítését, a falubeliek csodálkozva nézték, mi épül a községben. Amikor megtudták, hogy római katolikus templom, akkor

mindenki összefogott, segítette a munkánkat, egyesek kétkezi munkájukkal, mások élelemmel, valamint biztató szóval és sok-sok imádsággal járultak hozzá ahhoz, hogy ez a templom felépülhessen.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a palágykomoróci templom megépítését 79 millió forinttal támogatta, illetve az egyházügyi szakterület is lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatja az egyházkerületet.

Facebook
Twitter