UKRAJNA TÖRVÉNYE

UKRAJNA TÖRVÉNYE
„Ukrajna egyes törvényeinek módosításáról az Európa Tanács és annak szervei által a nemzeti kisebbségek (közösségek) jogainak egyes területeit illetően tett szakértői véleményének figyelembevételével kapcsolatosan”

Ukrajna Verhovna Radája elhatározta:

I. Módosítani Ukrajna ezen törvényeit:
1. Ukrajna többszörösen módosított Törvényének „A helyi önkormányzatokról Ukrajnában” (Vidomosztyi Verhovnoji Radi, 1997. évi 24. szám, 170. cikk.) 32. cikkének „b” pontját kiegészíteni a következő tartalmú 12. alponttal:
„12) a törvény által meghatározott keretek között biztosítani Ukrajna adott nemzeti kisebbségei (közösségei) nyelvei használatának jogát a nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek által hagyományosan lakott településeken, vagy amelyeken az ilyen személyek a lakosság jelentős részét alkotják.”
2. Ukrajna „A felsőoktatásról” szóló Törvényének (Vidomosztyi Verhovnoji Radi, 2014. év 37.-38. szám, 2004. cikk.; 2020. év 24. szám, 170. cikk) 48. cikkét kiegészíteni a következő tartalmú negyedik résszel:
„4. A magántulajdonban lévő felsőoktatási intézményeknek joguk van szabadon megválasztani az oktatás nyelvét, amely az Európai Unió hivatalos nyelve (egy, több vagy az összes tantárgy, egyéni feladat, illetve az ellenőrzési eljárások lefolytatása esetében), biztosítva az ilyen intézményekben tanuló személyeknek az államnyelv külön tantárgyként való tanulását”.
3. Ukrajna többszörösen módosított Törvényében „Az oktatásról” (Vidomosztyi Verhovnoji Radi, 2017. év, 38-39. szám, 380. cikk):
1) A 7. cikk első részének első bekezdését a következőképpen módosítani:
„1. Az oktatási intézményekben az oktatási folyamat nyelve az államnyelv. Azokban az osztályokban (csoportokban), amelyekben az Európai Unió hivatalos nyelvének számító nemzeti kisebbségek nyelvén folyik az oktatás, az oktatási folyamatban az államnyelv mellett garantált az adott nemzeti kisebbség nyelve használatának joga.”
2) A XII. szakasz „Záró- és átmeneti rendelkezések” 3. szakaszának 19. alpontját a következőképpen módosítani:
„19) azon ukrajnai nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, akiknek nyelve az Európai Unió hivatalos nyelvei, és akik 2018. szeptember 1-je előtt az adott nemzeti kisebbség nyelvén kezdték meg az általános középfokú tanulmányaikat, jogukban áll a teljes általános középfokú oktatás befejezéséig az e Törvény hatálybalépése előtt fennálló szabályoknak megfelelően folytatni tanulmányaikat.”
4. Ukrajna többszörösen módosított Törvényében „Az ukrán, mint államnyelv működésének biztosításáról” (Vidomosztyi Verhovnoji Radi, 2019. év 21. szám, 81.cikk.):
1) A 18. cikk ötödik részét a következőképpen módosítani:
„5. Ukrajna őshonos népeinek és a nemezti kisebbségeinek jogainak megvalósulását meghatározó törvényben meghatározott rendben és feltételekkel megengedett Ukrajna adott őshonos népeinek és nemzeti kisebbségeinek nyelvein elkészített és államnyelven dublirozott választási agitációs anyagok terjesztése.”;
2) A 21. cikk első része első bekezdését a következőképpen módosítani:
„1. Az oktatási intézményekben az oktatási folyamat nyelve az államnyelv. Azokban az osztályokban (csoportokban), amelyekben az Európai Unió hivatalos nyelvének számító nemzeti kisebbségek nyelvén folyik az oktatás, az oktatási folyamatban az államnyelv mellett garantált az adott nemzeti kisebbség nyelve használatának joga.”
3) a 26. cikkben:
a negyedik rész második bekezdését a következőképpen módosítani:
„Ez a követelmény nem terjed ki azokra a kiadói termékekre, amelyek krími tatár nyelven, Ukrajna őshonos népei vagy nemzeti kisebbségei nyelvén jelentek meg állami és/vagy helyi költségvetés eszközei felhasználásával Ukrajna őshonos népei és nemzeti kisebbségei jogai megvalósulásának rendjét meghatározó törvénynek megfelelően, valamint azokra a kiadói termékekre, amelyek azon nemzeti kisebbségek nyelvén adtak ki, amelyek az Európai Unió hivatalos nyelvei.”
az ötödik rész harmadik bekezdését a következőképpen módosítani:
„E rész első bekezdésének rendelkezései nem terjednek ki azokra a könyvárudákra és egyéb intézetekre, amelyek csak az Európai Unió hivatalos nyelveihez tartozó őshonos népek és nemzeti kisebbségek nyelvein és állami nyelven kiadott könyveket és/vagy idegen nyelvű szótárakat, társalgási nyelvkönyveket, idegen nyelvű tankönyveket forgalmaznak.”
4) a IX. szakasz „Záró- és átmeneti rendelkezések” 3. szakaszának második bekezdését a következőképpen módosítani:
„Azon ukrajnai nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek, akiknek nyelve az Európai Unió hivatalos nyelvei, és akik 2018. szeptember 1-je előtt az adott nemzeti kisebbség nyelvén kezdték meg az általános középfokú tanulmányaikat, jogukban áll a teljes általános középfokú oktatás befejezéséig az e Törvény hatálybalépése előtt fennálló szabályoknak megfelelően folytatni az tanulmányaikat.”
5. Ukrajna többszörösen módosított „A teljes általános középfokú oktatásról” szóló Törvényének (Vidomosztyi Verhovnoji Radi, 2020. év 31. szám, 226.cikk.) 5. cikkének:
első részét a következőképpen módosítani:
„1. Az oktatási intézményekben az oktatási folyamat nyelve az államnyelv. Azokban az osztályokban (csoportokban), amelyekben az Európai Unió hivatalos nyelvének számító nemzeti kisebbségek nyelvén folyik az oktatás, az oktatási folyamatban az államnyelv mellett garantált az adott nemzeti kisebbség nyelve használatának joga.”
a hatodik részben:
az első-harmadik bekezdéseket a következőképpen módosítani:
„6. Azok az ukrajnai nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, akiknek nyelvei az Európai Unió hivatalos nyelvei, és akik megvalósítják az adott nyelven való tanulás jogát az állami, önkormányzati vagy korporatív oktatási intézményekben, részesülhetnek:
általános középfokú oktatásban a nemzeti kisebbségek adott nyelvein, az ukrán nyelvvel, az ukrán irodalommal és Ukrajna történelmével kapcsolatos tantárgyak (integrált kurzusok) kivételével, amelyeket államnyelven oktatnak;
szakosított középiskolai oktatásban a nemzeti kisebbségek adott nyelvein, az ukrán nyelvvel, az ukrán irodalommal és Ukrajna történelmével kapcsolatos tantárgyak (integrált kurzusok) kivételével, amelyeket államnyelven oktatnak; ”
a harmadik bekezdés után kiegészíteni következő tartalmú új bekezdéssel:
„Azon nemezti kisebbségek nyelvein oktató osztályokban (csoportokban), melyek az Európa Unió hivatalos nyelvei, az oktatási intézmény döntése alapján az államnyelvű tantárgyak (integrált kurzusok) listája bővíthető.”
Ennek következtében a negyedik és az ötödik bekezdés ez után ötödik és hatodik bekezdés lesz,
a hatodik bekezdést kiegészíteni „valamint e rész második – negyedik bekezdésének rendelkezései” szavakkal.
6. Ukrajna 2022. december 13-i 2827-IX. számú, „Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről)” szóló (a 2023. szeptember 21-i 3389-IX. számú ukrán törvénnyel módosított) Törvényében.
1) Az 1. cikk a következőképpen módosul
„1. cikk. A fogalmak meghatározása
1. Az ezen törvényben a fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
1) Ukrajna nemzeti kisebbsége (közössége) (a továbbiakban – nemzeti kisebbség (közösség) – ukrán állampolgárok állandó csoportja, melynek tagjai nem etnikai ukránok, Ukrajna területén, annak nemzetközileg elismert államhatárai között élnek, s akiket közös etnikai, kulturális, nyelvi és/vagy vallási ismérvek egyesítenek, tudatában vannak e csoporthoz való tartozásuknak, törekednek nyelvi, kulturális, vallási önazonosságuk megőrzésére és fejlesztésére.
A nemzeti kisebbségek (közösségek) az ukrán társadalom elválaszthatatlan, integrált és szerves részei;
2) az a település, amelyben Ukrajna valamely nemzeti kisebbségéhez (közösségéhez) tartozó személyek hagyományosan élnek – olyan falu, nagyközség, város –, ahol az adott nemzeti kisebbséghez (közösséghez) tartozó személyek a vonatkozó időszakokra vonatkozó hivatalos állami statisztikai adatok szerint az elmúlt 100 évben folyamatosan éltek, és az ilyen információ gyűjtése vagy szerzése időpontjában a létező lakosság nem kevesebb, mint 10 százalékát teszik ki.
A településen való folyamatos lakhely követelménye nem vonatkozik a deportált vagy népirtás által nemzeti alapon érintett személyekre, valamint azokra a személyekre, akik lakóhelyüket fegyveres konfliktus vagy ideiglenes megszállás következtében hagyták el;
3) az a település, ahol a nemzeti kisebbséghez (közösséghez) tartozó személyek a lakosság jelentős részét teszik ki – olyan falu, nagyközség, város –, ahol az érintett nemzeti kisebbséghez (közösséghez) tartozó személyek a hivatalos állami statisztikai adatok szerint az ilyen adatok gyűjtésének vagy átvételének időpontjában az összlakosság több mint 15 százalékát teszik ki.”
2) a 10. cikkben:
a harmadik rész első bekezdésében a „10” számot kicserélni „20” számra,
az ötödik, a kilencedik és a tizenegyedik rész a következőképpen módosul:
„5. A nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelvél megjelent kiadói termékekre nem terjed ki Az ukrán nyelv, mint államnyelv működésének biztosításáról szóló Ukrajna Törvénye 26. cikke negyedik része első bekezdésének követelménye.
A kizárólag a nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelvein és államnyelven kiadott könyvkiadványoknak a törvénynek megfelelő forgalmazásával foglalkozó könyvesboltokra és egyéb intézményekre nem terjednek ki Az ukrán nyelv, mint államnyelv működésének biztosításáról szóló Ukrajna Törvénye 26. cikkelye ötödik része első bekezdésének követelményei.
Az állam elősegíti olyan könyvárudák és más intézmények fejlődésre irányuló intézkedések megvalósulását, amelyek a nemzeti kisebbségek (közösségek) kulturális igényei és érdekei kielégítése céljából foglalkoznak könyvkiadványok terjesztésével”;
„9. A hagyományosan nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek által lakott településeken, amelyekben az ilyen személyek a lakosság jelentős részét teszik ki, megengedett a választási kampányanyagok terjesztése – Ukrajna elnökválasztása, Ukrajna népképviselőinek választása és a helyi választások során – az adott nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelvén és állami nyelvű dublirozással”.
„11. A hagyományosan nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek által lakott településeken, vagy ahol ezek a személyek a lakosság jelentős részét teszik ki, megengedett a belső és külső reklámok terjesztése az adott nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelvén, az államnyelven történő kötelező dublírozással. Az államnyelven történő dublírozás szövegének meg kell egyeznie a reklám tartalmával és nem lehet kisebb betűtípussal, mint a nemzeti kisebbség (közösség) nyelvén a megjelenő szöveg.
A feliratok dublirozására vonatkozó követelmények nem kötelezőek az áruk megnevezéseire, a jogilag védett védjegyekre (áruk és szolgáltatások védjegyei) és a kereskedelmi megnevezésekre.
A helyi kategóriájú audió és audióvizuális médiában megengedett a nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelvein előadott reklámok terjesztése, ez esetben az audióvizuális médiában az ilyen reklámot államnyelven feliratozzák.
A szellemi tulajdonjogok tárgyait Ukrajna „A reklámról” szóló Törvénye 6. cikkének második részében meghatározott feltételeknek megfelelően kell reklámozni”;
kiegészíteni ilyen tartalmú tizenharmadik és a tizennegyedik résszel:
„13. Az ukrán parlament emberi jogi biztosa az Ukrajna Alkotmányában és Az ukrán parlament emberi jogi biztosáról szóló Ukrajna Törvényében meghatározott jogkörön belül parlamenti felügyeletet végez a nemzeti kisebbségek (közösségek) jogai betartása iránt a nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelveinek használatát illetően.
„14. E cikkely második, harmadik, ötödik, hetedik-tizenegyedik, tizenharmadik részeinek rendelkezései alkalmazandóak azon nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelveihez, amelyek az Európai Unió hivatalos nyelveihez tartoznak, valamint azokhoz a nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelveihez tartoznak, amelyekre vonatkoznak, a 802-IV számú, 2003. május 15-én kelt, A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Сarta ratifikálásáról szóló Ukrajna Törvényének követelményei, kivéve azon nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelvét, amely állam- (hivatalos) nyelve annak az országnak, amelyet Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa agresszorállamként vagy megszállóállamként ismerte el”;
3) a 19. cikkben:
Az első rész a következőképpen módosul:
„1. A Krími Autonóm Köztársaság Minisztertanácsa, a megyei, a kijevi és a szevasztopoli városi állami közigazgatás a nemzeti kisebbségek (közösségek) társadalmi szervezeteinek kezdeményezésére létrehozza az érintett közigazgatási-területi egység Nemzeti Kisebbségek (Közösségek) Központját (a továbbiakban: Nemzeti Kisebbségek (Közösségek) Központja), amely biztosítja a nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek kulturális igényeinek kielégítéséhez szükséges intézményi és technikai feltételeket az egyenlőség és az inkluzív hozzáférés alapján. A Nemzeti Kisebbségek (Közösségek) Központjának létrehozására és működésére vonatkozó eljárást a nemzeti kisebbségek (közösségek) területén az állami politika kialakítását és végrehajtását biztosító központi végrehajtó szerv határozza meg”;
a második rész után ilyen tartalmú új harmadik résszel egészíti ki:
„3. A Nemzeti Kisebbségek (Közösségek) Központjának fő feladatai a következők:
1) a kultúrák fejlesztését és a nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek jogainak gyakorlását biztosító intézkedések és programok kidolgozása és végrehajtása;
2) módszertani, információs és szervezési segítségnyújtás egyenlő feltételek mellett a nemzeti kisebbségek (közösségek) közhasznú egyesületeinek, nemzeti kulturális társaságoknak a kulturális és művészeti rendezvények (fesztiválok, versenyek, koncertek, nemzeti kultúrák napjai, népművészeti bemutatók, iparművészeti és képzőművészeti kiállítások stb.) szervezésében és lebonyolításában;)
3) a nemzeti kisebbségek (közösségek) ukrán társadalomba való integrálását célzó rendszeres tájékoztató, kulturális és oktatási rendezvények tartása;
4) rendezvények szervezése és lebonyolítása azon nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek emlékének megörökítésére, akik részt vettek Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának védelmében, az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójával szembeni ellenállásban, Ukrajna függetlenségének harcosaiban, jelentős mértékben hozzájárultak az ukrán állam, a tudomány, az irodalom, a kultúra és a művészet fejlődéséhez;
5) a nemzeti kisebbségek (közösségek) közhasznú egyesületeinek támogatása az ifjúsági és gyermekprojektek megvalósításában, amelyek célja a különböző etnikai származású emberek iránti toleráns hozzáállás, a kölcsönös tisztelet és együttműködés előmozdítása Ukrajna valamennyi polgára között, etnikai, nyelvi, kulturális vagy vallási identitástól függetlenül;
6) a nemzeti kisebbségek (közösségek) történelméhez kapcsolódó emléknapok megünneplésére szolgáló ünnepélyes rendezvények megtartása;
7) a nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek kulturális igényeinek kielégítését célzó egyéb funkciók”.
Ennek megfelelően a harmadik és a negyedik rész a negyedik, illetve az ötödik résznek minősül;
4) törlendő a „Záró és átmeneti rendelkezések” V. szakasz 3. pontja 2. alpontja.

7. 7. Ukrajna 2022. év december 13-án kelt 2849–IX számú, és 2023. év május 3-án kelt 3136–IX számú Törvényével módosított „A médiáról” szóló Törvény 40.cikkének
első részét ilyen tartalmú 3. ponttal kiegészíteni:
„3) az állami nyelven kívül kizárólagosan Ukrajna nemzeti kisebbségei (közösségei) nyelvein sugárzó, amelyek az Európai Unió hivatalos nyelveihez tartoznak, valamint azokhoz a nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelveihez tartoznak, amelyekre vonatkoznak, a 802-IV számú, 2003. május 15-én kelt, A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Charta ratifikálásáról szóló Ukrajna Törvényének követelményei, kivéve azon nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelvét, amely állam- (hivatalos) nyelve annak az országnak, amelyet Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa agresszorállamként vagy megszállóállamként ismerte el a televíziós műsorszolgáltatók esetében – területi kategóriától függetlenül – a műsorok (vagy azok részeinek) teljes időtartamának legalább 30 százalékát.”.
a második részben:
a 2. pontban az „az 1. pont hatálya alá” szavakat és számot felcserélni az „1. és 3. pontok hatálya alá” szavakkal és számokkal;
kiegészíteni ilyen tartalmú 3. ponttal:
„3) az állami nyelven kívül kizárólagosan Ukrajna nemzeti kisebbségei nyelvein sugárzó, amelyek az Európai Unió hivatalos nyelveihez tartoznak, valamint azokhoz a nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelveihez tartoznak, amelyekhez alkalmazzák a regionális és kisebbségi nyelvek Európai Hartáját, a 802-IV számú, 2003. május 15-i, a regionális és kisebbségi nyelvek Európai Harta ratifikálásáról szóló Ukrajna Törvényének megfelelően, kivéve azon nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelvét, amely állami (hivatalos) nyelve annak az országnak, amelyet Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa agresszorállamként vagy megszállóállamként ismerte el, televíziós műsorszolgáltatók esetében – a területi kategóriától függetlenül – a műsorok (vagy azok részeinek) teljes időtartamának legalább 30 százalékát”.
a harmadik részt kiegészíteni ilyen tartalmú 4. ponttal:
„4) az állami nyelven kívül kizárólagosan Ukrajna nemzeti kisebbségei nyelvein sugárzó rádióadóknak, amelyek az Európai Unió hivatalos nyelveihez tartoznak, valamint azokhoz a nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelveihez tartoznak, amelyekhez alkalmazzák a regionális és kisebbségi nyelvek Európai Hartáját, a 802-IV számú, 2003. május 15-i, a regionális és kisebbségi nyelvek Európai Harta ratifikálásáról szóló Ukrajna Törvényének megfelelően, kivéve azon nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelvét, amely állami (hivatalos) nyelve annak az országnak, amelyet Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa agresszorállamként vagy megszállóállamként ismerte el, a műsorok heti terjedelmének legalább 30 százalékát – beleértve a hír- és elemző blokkokat, szórakoztató műsorokat (a műsorvezetők, a rádióműsorok bemondói által) – államnyelven kell biztosítani.”

II. Ez a Törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ukrajna Verhovna Radajanak elnöke R. Sztefancsuk

Kijev
2023. december 8.
№ 3504-IX